Copyright © Y2P.be                  Gebruiksvoorwaarden |

Koninklijke en Ridderlijke Gilde Sint-Sebastiaan - Wetteren


aantal bezoekers tot nu toe
De stichtingsakte (oorkonde) werd in volgende termen opgesteld (in Gotisch schrift) :
“ Conninck, Heuverdeken, Deken ende Proviseerders van het Souveraine Gulde van den Edelen Ruddere Ste SEBASTIAEN, onderhouden metten Handtboghe binnen de Stede van Ghendt, ghesien hebbende de requeste aen hemlieden ghepresenteert bij Balliu, Schaut, Burchmeester ende Schepenen, mitsgaeders greffier ende ghemeene Insetenen der Prochie ende Heerlicheede van Wettere, lande van Dendermonde, bij dewelcke zijlieden te kennen waeren ghevende hoe dat zij binnen hunne voornoemde Prochie ende Heerlicheede van Wettere gheene deminste exercitie en zijn hebbende, ende considerende degone van ons ende de goede weldaeden van denzelven Edelen Ruddere Ste Sebastiaen, zij gheere binnen dezelve hunne Prochie zouden erigieren ende opstichten eene GUlde, in cas voor zoveele het ons raeckt believen hemlieden te verleenen de stercke hant, consent ende acte in forma, omme alzoo in pas ende vrede de exercitie van het schieten metten handtboghe te useren, ghebruycken ende ecerceren ghelijck alle andere Guldens van den Edelen Ruddere Ste Sebastiaen daeromtrent waeren doende, met Macht ende Authoriteyt ghelijck andere Prochien waeren ghenietende, soo ist dat den voornoemden Conninck, Ed. Heuverdeken, Deken ende Proviseerders van tvoornoemde souveraine Gulde van Ste Sebastiaen binnen de voornoemde Stede van Ghendt, tgone voorzeyt overghemaeckt, ende ghenegen wesende ter bede ende versoeck van de voornoemde Supplianten, hebben voor zooveeele het hemlieden annegaet aen deselve gheconsenteert, zoo sijlieden aen hen consenteren ende octroyeren bij desen, dat zijlieden binnen de voorzeyde Prochie ende Heerlicheede van Wettere zullen vermoghen op te rechten een Gulde van den voornoemden Edelen Ruddere Ste Sebastiaen, omme tusschen hemlieden ende naervolgers metten Handtboghe presentelijck ghebruyckt ende geexerceert te worden den voornoemden Handtboghe op ende inghevolghe van den inhauden van den Octroye ende reglement bij zijne Con. Mat. Spagnen aen ons verleent, ghevende aen hemlieden Supplianten te dien eynde sulcke Macht ende Authoriteyt ghelijck alle andere Prochien ( van ons ghelijck Ocntroy ende consent
vercreghen hebbende ) zijn ghenietende en hanterende, behoudens de souverainiteyt tvoorseyde Gulde binnen Ghendt competerende.
Aldus ghedaen ende gheconsenteert binnen den Hove ende Camere van tvoorseyde Souveraine Gulde der voornoemde Stede van Ghendt ter vergaederinge van Boete ende Eedt dienaengaende ghehouden. In teecken der waerheyt hebben wij dese doen onderteeckenen bij onsen geswoornen greffier ende ghedaen zeghelen metten Zeghele van den voornoemden Gulde.

   Desen XXIII Frebruary XVI één en tachentich.
   (Get.)  C. Van Opstaele.

De toenmalige prinses van Izegem, in haar hoedanigheid van Vrouwe van Wettere, hechtte nadien haar goedkeuring eraan, ingevolge onderstaand verzoekschrift :

“ Démonstrent en toute humilité les doyens et jurés de la Confrérie de Monsieur St Sébastien, passé quelques temps érigée dans la terre et Seigneurie de vostre Excellence à Wettere, et comme les Supplians ne peuvent exercer les actes ordinaires et requises concernant la dite Confrérie sans préalable aveu et agréation de vostre dite Excellence. La prient rees humblement son bon plaisir estre d’accorder et agréer le pouvoir de l’excercice ordinaire de la ci-devant dite Confrérie, sans s’y pouvoir mesprendres, qoui faisant, etc…”

De vergunning luidt :

“ Son Excellence accorde et agrée l’érection de la Confrérie de St. Sébastien dans son village de Wettere, à Qand, le 15 de l’an 1688.”
      Par ordonnance de sa dite Excellence.
      (get.) P. Barbane 1688.