Copyright © Y2P.be                  Gebruiksvoorwaarden |

Koninklijke en Ridderlijke Gilde Sint-Sebastiaan - Wetteren


aantal bezoekers tot nu toe
Alle historische teksten, afbeeldingen en foto’s komen uit het boek “Koninklijke Gilde Sint Sebastiaan Wetteren”, geschreven door Albert Rawoens in 1962, en uit de aanvulling hierop gepubliceerd in 1981.

Een opmerking “tussen pot en pint” in augustus 1956 was de aanleiding tot een lijvig boek (255 blz) waaraan de auteur 3 jaar werkte. Zonder zijn inzet, en de medewerking van de toenmalige Gildebroeders, zou de huidige generatie (wij dus) het heel wat moeilijker (zoniet onmogelijk) hebben om de verhaallijn te reconstrueren.
Waarvoor (uiteraard) ons respect en onze eeuwige dank!
Met de vriendelijk toestemming van de erfgenamen van Albert Rawoens
De geschiedenis van Wetteren leert ons dat op Sint-Sebastiaansdag (20 januari)  1679, hetzij honderd jaar na de verwoesting van de kerk door de Gentse Geuzen, het grootste gedeelte van het dorp (de markt) in brand kwam. De Kerk stond toen midden op de markt.

Volgens de geschiedschrijvers gingen vijftig huizen en evenveel stallen en schuren, bijna alle met stro bedekt, in nauwelijks een halfuur tijd in de vlammen op.

De kerk, na reeds in 1604 voor de tweede maal gedeeltelijk te zijn afgebrand, bleef bij deze ontzettende ramp niet gespaard. Vier altaren met goudleer behangen, al het goud- en zilverwerk, met meer andere sieraden, naar raming zoveel waard als het hele gebouw, werden totaal vernield. Tijdgenoten hebben getuigd dat de vernieling zo groot was, dat zes weken na de brand de vlammen nog opsloegen uit het rokend puin en dat het gebluste hout van de kerk verkocht werd voor amper 18 schellingen.
Men kan zich inbeelden in welke toestand de bevolking van Wetteren gedompeld was door deze verschrikkelijke ramp. Terneergeslagen en verschrikt nam de bevolking haar toevlucht tot de patrones van de parochie, de H. Gertrudis, ten einde door haar voorspraak in de toekomst van dergelijke onheilen gespaard te worden.
Een aantal broederschappen of gilden, verenigingen van gebed en wederzijdse liefde, werden opgericht. Rijk en arm, werkgever en werknemer, boer, ambachtsman, werkman, handelaar en nijveraar, allen maakten er deel van uit.

Het is in die tijd en in dergelijke omstandigheden dat het “ Genootschap of de Broederschap “, de “Gilde van Sint-Sebastiaan“ te Wetteren tot stand kwam. Deze gilde bekleedde de eerste plaats onder al de opgerichte broederschappen. De leden worden bij hun aanvaarding (voorgedragen door twee bestuursleden of gewone leden en bij geheime stemming verkozen) aangezien voor Gildebroeder.
De eed van getrouwheid wordt nu niet meer afgelegd, in tegenstelling met vroegere eeuwen, en de “doodschuld” wordt ook niet meer betaald.

In de meeste steden en belangrijke gemeenten bestond toen reeds een gilde. Herhaalde malen hadden de Wetterse liefhebbers van boog en pijl reeds stappen aangewend tot het oprichten van een gilde (o.a. in 1533).
De meeste gilden kwamen tot stand onder de bescherming van Sint Sebastiaan. De H Sebastiaan is de patroonheilige van de handboogschutters.

Op 23 januari 1681 wordt door de gemeentelijke magistraat van Wetteren en de vooraanstaande inwoners volgend verzoekschrift gestuurd aan de Oppergilde te Gent, die gemachtigd was om de toelating te verlenen :

“Balliu, Schaut, Burchmeester ende Schepenen, principaele inwoonders ende  jonckeid der Prochie van Wettere, lande van Dendermonde, sijnde ter uyttersten geanimeert tot den dienst van den H. Sebastiaen, ende hem particulierelijck soekende te dienen, ten eynde dat door sijne intercessie van alle miserien ende tegenspoet naer salicheyt dese Prochie mag bevreyt wesen, ende omme alle tselve te recogniseren ende bethoonen hbben geresolveert tsijnder eeren ( naer voorgaende octroy van sijne Majesteyt), op te rechten eene confrefrie ende Standaert, tot vervolghe van welck Octroy de ondergetekende inwoners alreeds hun hebben verbonen om het aenstaende te vercrijgen gulde, met belofte van in de becostinge van al dies te contribuëren.
       Actum desen XXIII January 1681.”

Dit verzoekschrift werd ingewilligd op 23.02.1681.

Geschiedenis en uitleg over het boogschieten is ook terug te vinden op Wikipedia:


De stichting van de Sint-Sebastiaansgilde te Wetteren.